Algemene voorwaarden - Buitengewoon Brabant

Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan onze Algemene Voorwaarden welke van kracht zijn. Deze zijn tevens te downloaden.

Artikel 1: Definities In de voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en mee gehuurde zaken;
2. Onderneming: Buitengewoon Brabant V.O.F. ;
3. Contractant: diegene die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met de ondernemer afsluit;
4. Groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie te verblijven.
5. Huisregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de accommodatie.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor de overeengekomen doeleinde(n) de overeengekomen accommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode.
2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.
3. De contractant is gehouden de ondernemer uiterlijk op de dag van de aankomst een lijst van groepsdeelnemers te overhandigen.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

1. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodatie, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 4: Prijs

1. Indien na de vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de contractant en de groepsleden betreffen kunnen deze aan de contractant worden doorberekend.

Artikel 5: Betaling

1. De contractant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de contractant ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de contractant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten. De contractant kan de opzegging ongedaan maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandigde opzeggingsbrief alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is de contractant de wettelijke rente verschuldigd, vanaf de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt.

Artikel 6: Annulering

1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.
2. Annuleringsregeling. In geval van annulering is de contractant aan de ondernemer de volgende schadeloosstelling verschuldigd:
– bij annulering tot zes maanden voor de ingangsdatum: 25% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering tot vier maanden voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum: 90% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering of niet verschijnen op de ingangsdatum is de contractant de overeengekomen prijs verschuldigd.
3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de accommodatie door
een andere contractant wordt gereserveerd voor de dezelfde periode of een gedeelte daarvan ten behoeve van evenveel personen of
minder en er geen ander gedeelte van de accommodatie beschikbaar is in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de
overeengekomen prijs met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 55,00.

Artikel 7: Huisregels

1. De contractant en de groepsleden zijn gehouden aan de door de ondernemer gestelde huisregels(document kampregels), daaronder begrepen de regels betreffende aan en af-meldingsverplichtingen, na te leven.
2. De contractant dient de groepsleden op de hoogte te stellen van de geldende huisregels.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie, met name niet ten gevolge van onjuist, ondeskundig en onoordeelkundig gebruik van keuken en de inventaris, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden voorzover het gaat om schade die aan de contractant of de groepsleden kan worden toegerekend.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een minimum van € 455.000,00 gedekt kan worden.

Artikel 9: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

1. Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst , de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften van het bevoegde gezag
ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden nalaat de accommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de contractant de accommodatie te ontruimen.
3. Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden van oordeel is/zijn dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan een Nederlandse rechter. (art. 12) De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 10: Klachten

1. Een geconstateerde tekortkoming in de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 en 3 dient zo spoedig mogelijk door de contractant te worden gemeld aan de ondernemer , opdat deze een passende oplossing kan treffen.
2. Indien achteraf blijkt dat de contractant niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de ondernemer dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan de contractant hierover geen recht op vergoeding meer eisen.

Artikel 11: Incassokosten

Ten laste van de contractant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de contractant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling.

Artikel 12: Ontbinding

1. Indien de gehuurde accommodatie buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien het tenietgaan van de accommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de accommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen kan de contractant schadevergoeding eisen.
2. Indien mogelijk kan de ondernemer de contractant een gelijk-waardige vervangende accommodatie tegen een gelijke prijs aanbieden. In dat geval kan de contractant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van de vervangende accommodatie.

Artikel 13: Geschillen

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.